Замовити

!
!
!

Середній рівень цін на деякі товари, що склався при експорті/імпорті, USD/т*

Опубліковано: 11.01.2012
Код УКТ ЗЕДЕкспортІмпорт
вересень 2011жовтень 2011листопад 2011вересень 2011жовтень 2011листопад 2011
За даними Держмитслужби України
XXXXXXЯловичина, морожена: - тушi та напiвтушi X XXXX XXXX XXX
XXXXXXЯловичина, морожена: - обваленi X XXXX XXXX XXX
XXXXXXСвинина свiжа, охолоджена або морожена: - морожена: - - тушi та напiвтушi X XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXМасло вершкове та iншi жири, виробленi з молока; молочнi пасти: - масло вершкове X XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXМед натуральний X XXXX XXXX XXXX XXXXX XXX
XXXXXXКава смажена…: - кава смажена: - - з кофеїном XX XXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXЧай…: - чай зелений (неферментований) у первинних упаковках з масою нетто не бiльш ніж X кг X XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXЧай…: - чай чорний (ферментований) i частково ферментований у первинних упаковках з масою нетто не бiльш ніж X кг X XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXПерець…: - перець: - - подрiбнений або розмелений X XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXНасiння анiсу, бад’яну, фенхелю, корiандру, куміну, кмину; ягоди ялiвцю: - насiння корiандру XXXXXXXXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXБорошно пшеничне або суміші пшениці та жита (меслину) XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXКрохмаль; iнулiн: - крохмаль: - - кукурудзяний XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXКрохмаль; iнулiн: - крохмаль: - - картопляний X XXXX XXXX XXXX XXXXXXXXX
XXXXXXОлiя соєва та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу: - інші XXXX XXXX XXX
XXXXXXПатока (меляса), одержана внаслiдок екстракцiї або рафiнування цукру: - інша XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXКакао-боби, цiлi та розмеленi, сирi або смаженi XX XXXXX XXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXГрафiт природний: - у порошку або у виглядi пластівців X XXXX XXXX XXX
XXXXXXКрейда XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXФосфати кальцiю природнi (фосфорити), фосфати алюмiнiєво-кальцiєвi природнi та крейда фосфатна: - розмеленi XXXXXXXXX
XXXXXXГранiт, порфір…: - гранiт: - - необроблений або начорно оброблений XXXXXXXXX
XXXXXXГалька, гравiй, щебiнь або подрiбнене камiння…: - гранули, дрібняк та порошок з каменю товарної позицiї XXXX або XXXX, термiчно обробленi або необробленi: - - з мармуру XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXДоломiт…: - доломiт некальцинований, так званий “необроблений” XXXXXX
XXXXXXДоломiт…: - доломiт кальцинований XXXXXXXXX
XXXXXXГiпс; ангiдрит;…: - гiпс; ангiдрит XXXXXXXXXXXX
XXXXXXПортландцемент, глиноземистий цемент…: - клiнкери цементнi XXXXXX
XXXXXXПортландцемент, глиноземистий цемент…: - портландцемент: - - iншi XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXПортландцемент, глиноземистий цемент…: - цемент глиноземистий XXXXXXXXX
XXXXXXПольовий шпат…: - польовий шпат XXXXXXXXXXXX
XXXXXXПольовий шпат…: - флюорит (плавиковий шпат): - - з вмiстом фтористого кальцiю XX мас. % або менше XXXXXXXXX
XXXXXXПольовий шпат…: - лейцит; нефелiн та сiєнiт нефелiновий XXXXXXXXX
XXXXXXРуди та концентрати залізні, включаючи випалений пiрит: - руди та концентрати залiзнi, крiм випаленого пiриту: - - неагломерованi XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXРуди та концентрати залізні, включаючи випалений пiрит: - руди та концентрати залiзнi, крiм випаленого пiриту: - - агломерованi XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXРуди та концентрати марганцевi, включаючи марганцевистi залiзнi руди та концентрати з вмiстом марганцю XX мас. % або бiльше, у перерахунку на сухий продукт XXXXXXXXX
XXXXXXРуди та концентрати нiкелевi XXXXXX
XXXXXXРуди та концентрати алюмiнiєвi XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXРуди та концентрати хромовi XXXXXXXXX
XXXXXXРуди та концентрати титановi XXXXXXXXX
XXXXXXРуди та концентрати нiобiєвi, танталовi, ванадiєвi або цирконiєвi: - руди та концентрати цирконiєвi XXXXXXXXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXВугiлля кам’яне…: - вугiлля кам’яне, пиловидне або непиловидне, але неагломероване: - - антрацит XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXВугiлля кам’яне…: - вугiлля кам’яне, пиловидне або непиловидне, але неагломероване: - - бiтумiнозне вугiлля XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXВугiлля кам’яне…: - вугiлля кам’яне, пиловидне або непиловидне, але неагломероване: - - вугiлля кам’яне iншеXXXXXX
XXXXXXКокс та напiвкокс з кам’яного вугiлля, лiгнiту (бурого вугiлля) або з торфу, агломерованi або неагломерованi; вугiлля ретортне XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXСмоли кам’яновугільні та буровугiльні або торф’яні та iншi мiнеральнi смоли, зневодненi або незневодненi, i продукти часткової дистиляцiї, включаючи “вiдновленi” смоли XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXМастила та iншi продукти високотемпературної перегонки кам’яновугiльних смол…: - бензол XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXМастила та iншi продукти високотемпературної перегонки кам’яновугiльних смол…: - нафталiн XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXМастила та iншi продукти високотемпературної перегонки кам’яновугiльних смол…: - iншi: - - мастила креозотовi XXXXXXXXX
XXXXXXДьоготь (пек) або кокс з дьогтю (пековий), з кам’яновугiльної смоли або з iнших мiнеральних смол: - дьоготь (пек) XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXДьоготь (пек) або кокс з дьогтю (пековий), з кам’яновугiльної смоли або з iнших мiнеральних смол: - кокс з дьогтю (пековий) XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXНафта або нафтопродукти, сирi з бiтумiнозних мiнералiв XXXXXXXXX
XXXXXXГаз нафтовий та інші вуглеводнi у газоподiбному станi: - у газоподiбному станi: - - газ природний XXXXXXXXX
XXXXXXКокс нафтовий, бiтум нафтовий та iншi залишки вiд переробки нафти або бiтумiнозних порiд: - бiтум нафтовий XXXXXXXXX
XXXXXXСумiшi бiтумiнознi, на основi природного асфальту або природного бiтуму … (наприклад бiтумiнознi мастики, асфальтовi дорожнi покриття) X XXXX XXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXАміак, безводний або у водному розчині (нашатирний спирт): - аміак безводний XXXXXXXXX
XXXXXXДобрива тваринного або рослинного походження, у сумiшi або нi, пiдданi хiмiчнiй обробцi або нi; добрива, одержанi у результатi змiшування або хiмiчної обробки речовин тваринного або рослинного походження X XXXX XXX
XXXXXXДобрива мiнеральнi або хiмiчнi, азотнi: - сульфат амонiю…: - - сульфат амонiю XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXДобрива мiнеральнi або хiмiчнi, азотнi: - подвiйнi солi та сумiшi нiтрату кальцiю i нiтрату амонiю XXXXXXXXX
XXXXXXДобрива мiнеральнi або хiмiчнi, фосфорнi: - iншi XXXXXXXXX
XXXXXXДобрива мiнеральнi або хiмiчнi з вмiстом двох чи трьох поживних елементiв: азоту, фосфору та калiю…: - речовини з цiєї групи у таблетках чи аналогiчнiй формi або в упаковках масою брутто не бiльш як XX кг X XXXX XXXX XXX
XXXXXXДобрива мiнеральнi або хiмiчнi з вмiстом двох чи трьох поживних елементiв: азоту, фосфору та калiю…: - дигiдроортофосфат амонiю (фосфатмоноамонiй) та його сумiшi з гiдроортофосфатом амонiю (фосфатдiамонiй) XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXДобрива мiнеральнi або хiмiчнi з вмiстом двох чи трьох поживних елементiв: азоту, фосфору та калiю…: - добрива мiнеральнi або хiмiчнi iншi з вмістом двох поживних елементів: азоту i фосфору: - - iншiXXXXXXXXX
XXXXXXПолiмери етилену в первинних формах: - сополiмери етилену з вiнiлацетатом X XXXX XXXX XXX
XXXXXXЦелюлоза та її хiмiчнi похiднi, у первинних формах, не включенi до iнших угруповань: - ацетати целюлози: - - непластифіковані X XXXXXX XXX
XXXXXXЦелюлоза та її хiмiчнi похiднi, у первинних формах…: - ефiри целюлози простi: - - карбоксиметилцелюлоза та її солi X XXXX XXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXДеревина паливна…: - деревина паливна у виглядi колод, полiн, хмизу, гiлок тощо XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXЛiсоматерiали необробленi, обкорованi або необкорованi, начорно брусованi або небрусованi: - іншi, з хвойних порiд XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXЛiсоматерiали необробленi, обкорованi або необкорованi, начорно брусованi або небрусованi: - iншi: - - з дуба XXXXXXXXX
XXXXXXЛiсоматерiали необробленi, обкорованi або необкорованi, начорно брусованi або небрусованi: - iншi: - - з бука XXXXXX
XXXXXXШпали дерев’янi для залiзничних або аналогiчних колiй: - непросоченi XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXШпали дерев’янi для залiзничних або аналогiчних колiй: - iншi XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXЛiсоматерiали розпилянi або струганi уздовж … завтовшки понад X мм: - хвойних порiд XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXЛiсоматерiали розпилянi або струганi уздовж … завтовшки понад X мм: - iншi: - - з дуба XXXXXXXXX
XXXXXXЛiсоматерiали розпилянi або струганi уздовж … завтовшки понад X мм: - iншi: - - з бука XXXXXXXXX
XXXXXXПлити деревностружковi…: - з деревини: - - iншi XXXXXXXXX
XXXXXXЯщики, коробки…: - пiддони, дерев’янi пiддони з бортами та iншi завантажувальнi щити; дерев’янi борти для пiддонiв XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXЦелюлоза з деревини, натронна чи сульфатна, крiм розчинних сортiв: - невибiлена: - - з хвойних порiд XXXXXXXXX
XXXXXXЦелюлоза з деревини, натронна чи сульфатна, крiм розчинних сортiв: - напiввибiлена або вибiлена: - - з хвойних порiд XXXXXXXXX
XXXXXXЦелюлоза з деревини, натронна чи сульфатна, крiм розчинних сортiв: - напiввибiлена або вибiлена: - - з листяних порiд XXXXXXXXX
XXXXXXЦелюлоза з деревини, сульфiтна, крiм розчинних сортiв: - - з хвойних порiд X XXXX XXXX XXX
XXXXXXМаса волокниста…: - iнша: - - целюлоза X XXXX XXXX XXX
XXXXXXПапiр або картон, що регенеровані з вiдходiв та макулатури: - невибiленi крафт-папiр чи картон, або гофрованi гатунки паперу чи картону XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXПапiр або картон, що регенеровані з вiдходiв та макулатури: - папiр або картон, одержанi головним чином з механiчної маси XXXXXXXXX
XXXXXXПапiр або картон, що регенеровані з вiдходiв та макулатури: - iншi, включаючи несортованi вiдходи та макулатуру XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXПапiр газетний у рулонах або в аркушах XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXПапiр туалетний та аналогiчний папір…: - скатертини та серветки столовi X XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXБобiни, котушки … для намотування з паперової маси, паперу або картону, перфорованi або неперфорованi, армованi або неармованi: - iншi XXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXГазети та перiодичнi друкованi видання, iлюстрованi або нi, з вмiстом реклами або без вмiсту рекламних матерiалiв: - що виходять не менше чотирьох разiв на тиждень XX XXXX XXXX XXX
XXXXXXНитки бавовнянi швейнi, розфасованi або не розфасованi для роздрiбної торгiвлi: - не розфасованi для роздрiбної торгiвлi: - - з вмiстом бавовни XX мас. % або бiльше XX XXXXX XXXXX XXX
XXXXXXНитки бавовнянi швейнi, розфасованi або не розфасованi для роздрiбної торгiвлi: - не розфасованi для роздрiбної торгiвлi: - - iншi XX XXXXX XXXXX XXX
XXXXXXНитки бавовнянi швейнi, розфасованi або не розфасованi для роздрiбної торгiвлi: - розфасованi для роздрiбної торгiвлi X XXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXX
XXXXXXТканини бавовнянi, з вмiстом бавовни XX мас. % або більше, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як XXX г/мX : - з пряжi рiзних кольорiв: - - тканини iншi XX XXXXX XXXXX XXX
XXXXXXТканини бавовнянi, з вмiстом бавовни XX мас. % або більше, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як XXX г/мX: - вибивнi: - - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як XXX г/мX: X XXXXX XXXXX XXX
XXXXXXТканини бавовнянi, з вмiстом бавовни XX мас. % або більше, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як XXX г/мX: - вибивнi: - - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю понад XXX г/мXX XXXX XXXXX XXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXТканини бавовнянi, з вмiстом бавовни XX мас. % або більше, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як XXX г/мX: - вибивнi: - - тканини iншi X XXXXX XXXX XXX
XXXXXXТканини бавовнянi, з вмiстом бавовни XX мас. % або бiльше, з поверхневою щiльнiстю XXX г/мX: - невибiленi (сурові): - - полотняного переплетення X XXXX XXXX XXX
XXXXXXТканини бавовнянi, з вмiстом бавовни XX мас. % або бiльше, з поверхневою щiльнiстю XXX г/мX: - невибiленi (сурові): - - саржевого переплетення X-х або X-х ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу X XXXX XXXX XXX
XXXXXXТканини бавовнянi, з вмiстом бавовни XX мас. % або бiльше, з поверхневою щiльнiстю XXX г/мX: - пофарбованi: - - саржевого переплетення X-х або X-х ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу XX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXX
XXXXXXТканини бавовнянi, з вмiстом бавовни XX мас. % або бiльше, з поверхневою щiльнiстю XXX г/мX: - вибивнi: - - полотняного переплетення XX XXXXX XXXXX XXX
XXXXXXНитки комплекснi синтетичнi (крiм швейних ниток)…: - нитки високомiцнi з полiефiрiв X XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXНитки комплекснi синтетичнi (крiм швейних ниток)…: - нитки текстурованi: - - з нейлону або з iнших полiамiдiв з лiнiйною щiльністю XX тексів або менше, однонитковi X XXXX XXXX XXX
XXXXXXНитки комплекснi синтетичнi (крiм швейних ниток)…: - нитки текстурованi: - - з нейлону або з iнших полiамiдiв з лiнiйною щiльністю понад XX тексів, однонитковi X XXXX XXXX XXX
XXXXXXНитки комплекснi синтетичнi (крiм швейних ниток)…: - нитки текстурованi: - - з полiестерiв X XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXНитки комплекснi синтетичнi (крiм швейних ниток)…: - нитки текстурованi: - - iншiXX XXXXX XXXXX XXX
XXXXXXПряжа з синтетичних штапельних волокон (крiм швейних ниток), не розфасована для роздрiбної торгiвлi: - пряжа iнша з акрилових або модакрилових штапельних волокон: - - змiшана головним чином або винятково, з вовною чи тонким волосом тварин XX XXXXX XXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXПряжа з синтетичних штапельних волокон (крiм швейних ниток), не розфасована для роздрiбної торгiвлi: - пряжа iнша з акрилових або модакрилових штапельних волокон: - - змiшана головним чином або винятковоз бавовною XX XXXX XXXX XXX
XXXXXXПряжа з синтетичних штапельних волокон (крiм швейних ниток), не розфасована для роздрiбної торгiвлi: - пряжа iнша з акрилових або модакрилових штапельних волокон: - - iнша X XXXXX XXXXX XXX
XXXXXXТканини з синтетичних штапельних волокон з вмiстом менш як XX мас. % цих волокон змішаних головним чином або винятково з бавовною, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як XXX г/мX: - вибивнi: - - з полi­ефiр­них штапельних волокон полотняного переплетення XX XXXX XXXX XXX
XXXXXXТканини з синтетичних штапельних волокон з вмiстом менш як XX мас. % цих волокон змішаних головним чином або винятково з бавовною, з поверхневою щiльнiстю понад XXX г/мX: - пофарбованi: - - з полiефiр­них штапельних волокон саржевого переплетення X-х або X-х ниток, включаючи зворотну (збиту) саржуX XXXX XXXXX XXXX XXXXX XXX
XXXXXXВата з текстильних матерiалiв…: - гігієнічні рушники і тампони, дитячi пелюшки та підгузки та аналогічні гiгiєнiчнi вироби з вати XX XXXXX XXXXX XXX
XXXXXXВата з текстильних матерiалiв…: - вата; вироби з вати iншi: - - з бавовни X XXXXX XXXXX XXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXВата з текстильних матерiалiв…: - вата; вироби з вати iншi: - - з синтетичних або штучних волокон X XXXX XXXX XXXX XXXX XXXXX XXX
XXXXXXКилими та інші текстильні покриття для підлоги з повстi, нетафтинговi, нефлокованi, оброблені чи необроблені: - iншi X XXXX XXXXX XXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXБiлизна постiльна, столова, туалетна або кухонна: - бiлизна постiльна з набивної тканини: - - з бавовни XX XXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXБiлизна постiльна, столова, туалетна або кухонна: - бiлизна туалетна або бiлизна кухонна, з махрових тканин, бавовняна XX XXXXX XXXXX XXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXЦегли вогнетривкі…: - з вмiстом понад XX мас. % елементiв Mg, Ca або Cr, узятих окремо або разом, у перерахунку на MgO, СаО або CrXОX XXXXXXXXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXЦегли вогнетривкі…: - з вмiстом понад XX мас. % глинозему (AlXОX), кремнезему (SiOX) чи сумiші або сполуки цих продуктів XXXXXXXXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXIнші вироби з вогнетривкої керамiки…: - з вмiстом понад XX мас. % глинозему (ALXOX), кремнезему (SiOX) чи сумiші або сполуки цих продуктів X XXXX XXXX XXX
XXXXXXІнші вироби з вогнетривкої керамiки…: - iншi XXXX XXXXXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXЦегли будiвельні, блоки для пiдлоги, плитки несучi або облицьовувальнi…: - цегли будiвельні XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXПлитка та плити для мостіння або покриття пiдлоги, кам’яних стiн, керамiчнi неглазурованi; кубики керамiчнi неглазурованi для мозаїки та аналогiчнi вироби, на основi i без неї: - iншi XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXПлитка та плити для мостіння або покриття пiдлоги, кам’яних стiн, керамiчнi глазурованi; кубики керамiчнi глазурованi для мозаїки та аналогiчнi вироби, на основi i без неї: - iншi XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXПосуд та вироби керамічні для лабораторного, хiмiчного або iншого технiчного застосування…: - посуд керамiчний для лабораторного, хiмiчного або iншого технiчного використання: - - вироби, в яких еквiвалент мiцностi X або бiльше за шкалою Мооса (Mohs) X XXXX XXXX XXX
XXXXXXРаковини, умивальники, консолi раковин, ванни, бiде, унiтази, зливнi бачки, пiсуари та аналогiчнi СТВ, з кераміки: - з фарфору X XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXРаковини, умивальники, консолi раковин, ванни, бiде, унiтази, зливнi бачки, пiсуари та аналогiчнi СТВ, з кераміки: - iншi X XXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXX
XXXXXXПосуд столовий, кухонний, господарськi товари або інші туалетнi вироби, з фарфору: - посуд столовий та кухонний X XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXПосуд столовий, кухонний, господарськi товари або інші туалетнi вироби, з керамiки, крiм фарфорових XXXXXXXXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXФеросплави: - феросилiкомарганець XXXXXXXXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXФеросплави: - феровольфрам та феросилiковольфрам XX XXXXX XXXXX XXX
XXXXXXФеросплави: - інший: - - феротитан i феросилiкотитан X XXXX XXXX XXX
XXXXXXГранули та порошки з переробного та дзеркального чавуну, заліза або сталі: - гранули XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXГранули та порошки з переробного та дзеркального чавуну, заліза або сталі: - порошки: - - інші X XXXX XXXX XXX
XXXXXXНапiвфабрикати з заліза та нелегованої сталi: - з вмiстом вуглецю менш як X,XX мас. %: - - з прямокутним (включаючи квадратне) поперечним перерiзом, ширина якого менша ніж подвiйна товщинаXXXXXXXXXXXXX XXXXXX
XXXXXXНапiвфабрикати з заліза та нелегованої сталi: - з вмiстом вуглецю менш як X,XX мас. %: - - iншi, з прямокутним (крім квадратного) поперечним перерiзомXXXXXXXXX
XXXXXXНапiвфабрикати з заліза та нелегованої сталi: - з вмiстом вуглецю менш як X,XX мас. %: - - іншіXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXНапiвфабрикати з заліза та нелегованої сталi: - з масовою часткою вуглецю X,XX% або бiльшеXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXПрокат плоский з заліза або нелегованої сталi завширшки XXX мм або бiльше, гарячої прокатки...: - у рулонах, без подальшої обробки, окрім гарячої прокатки, з рельєфним малюнкомXXXXXX
XXXXXXПрокат плоский з заліза або нелегованої сталi завширшки XXX мм або бiльше, гарячої прокатки...: - інший, у рулонах, без подальшої обробки, окрім гаря­чої прокатки, протравлений: - - завтовшки менш як X ммXXXXXXXXX
XXXXXXПрокат плоский з заліза або нелегованої сталi завширшки XXX мм або бiльше, гарячої прокатки...: - інший, у рулонах, без подальшої обробки, окрім гарячої прокатки: - - завтовшки X,XX мм або бiльше, але не бiльш як XX ммXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXПрокат плоский з заліза або нелегованої сталi завширшки XXX мм або бiльше, гарячої прокатки...: - інший, у рулонах, без подальшої обробки, окрім гарячої прокатки: - - завтовшки X мм або бiльше, але не бiльш як X,XX ммXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXПрокат плоский з заліза або нелегованої сталi завширшки XXX мм або бiльше, гарячої прокатки...: - інший, у рулонах, без подальшої обробки, окрім гарячої прокатки: - - завтовшки менш як X ммXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXПрокат плоский з заліза або нелегованої сталi завширшки XXX мм або бiльше, гарячої прокатки...: - не у рулонах, без подальшої обробки, окрім гарячої прокатки, з рельєфним малюнкомXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXПрокат плоский з заліза або нелегованої сталi завширшки XXX мм або бiльше, гарячої прокатки...: - інший, не у рулонах, без подальшої обробки, окрім гарячої прокатки: - - завтовшки понад XX ммXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXПрокат плоский з заліза або нелегованої сталi завширшки XXX мм або бiльше, гарячої прокатки...: - інший, не у рулонах, без подальшої обробки, окрім гарячої прокатки: - - завтовшки X,XX мм або бiльше, але не бiльш як XX ммXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXПрокат плоский з заліза або нелегованої сталi завширшки XXX мм або бiльше, гарячої прокатки...: - інший, не у рулонах, без подальшої обробки, окрім гарячої прокатки: - - завтовшки X мм або бiльше, але не бiльш як X,XX ммXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXПрокат плоский з заліза або нелегованої сталi завширшки XXX мм або бiльше, гарячої прокатки...: - інший, не у рулонах, без подальшої обробки, окрім гарячої прокатки: - - завтовшки менш як X ммXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXПрокат плоский з заліза або нелегованої сталi завширшки XXX мм або бiльше, гарячої прокатки...: - iншийX XXXX XXXXXX
XXXXXXПлоский прокат з заліза або нелегованої сталi, завширшки XXX мм або бiльше, холодної прокатки…: - не у рулонах, без подальшої обробки, окрім холодної прокатки: - - завтовшки X мм або бiльшеXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXX
XXXXXXПрутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в бунти, вироблені iз заліза або нелегованої сталi: - що мають ум`ятини, ребра, канавки або інші рельєфи, створенi у процесі прокатки XXXXXX
XXXXXXІнші прутки та бруски iз заліза або нелегованої сталi…: - що мають ум’ятини, ребра, канавки або рельєфнiсть, створенi пiд час прокатки, або тi, що зазнали кручення пiсля прокатки XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXКутки, фасонні та спеціальні профілі з заліза або нелегованої сталi: - профiлi U-, I- або H-подiбнi без подальшої обробки, окрім гарячої прокатки, гарячого волочіння або пресування, заввишки менш як XX мм XXXXXXXXXXXXX XXXX XXX
XXXXXXКутки, фасонні та спеціальні профілі з заліза або нелегованої сталi: - профiлi L- або T-подiбнi, без подальшої обробки, після гарячої прокатки, гарячого волочіння або пресування заввишки менш як XX мм: - - профiлi L-подiбнi XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX
XXXXXXКутки, фасонні та спеціальні профілі з заліза або нелегованої сталi: - кутки, фасонні та спеціальні профілі, без подальшої обробки, окрім деформування або обробки у холодному станi: - - інші X XXXX XXXX XXX
XXXXXXСталь нержавiюча у виглядi зливкiв та в iнших первинних формах; напiвфабрикати з нержавiючої сталi: - зливки та iншi первиннi форми X XXXX XXXX XXX
XXXXXXПрокат плоский з нержавiючої сталi, завширшки XXX мм або бiльше: - без подальшого оброблення, окрім гарячої прокатки, не у рулонах: - - завтовшки менш як X мм X XXXX XXXX XXX
XXXXXXІнша сталь легована у зливках або інших первинних формах; напiвфабрикати з iнших легованих сталей: - зливки та iншi первиннi форми X XXX
* – вираховується за формулою: відношення сумарної митної вартості за товарною підпозицією до сумарної кількості товару